Tavoite

ENSIMMÄINEN TAVOITE:

1. Oppimisen tukeen, hyvinvointiin ja osaamisen johtamiseen liittyvien käytänteiden kehittäminen.

 • yhteistoiminnallinen käytänteiden kehittäminen
 • kunnalliset, alueelliset ja maakunnalliset hyvien käytänteiden dialogit ja koulutustilaisuudet
 • tuloksena kuntakohtaiset mallit, ohjaus ja tuki oppimisen tuen, hyvinvoinnin ja osaamisen johtamisen kehittämiseksi
 • hankkeen päättyessä koulutuksen järjestäjällä on olemassa malli ja toimintatapa, jota voidaan arvioida ja kehittää
 • käytänteiden muodostumista peilataan ajantasaiseen tieteellisen tietoon

TOINEN TAVOITE:

2. Kunnallisten toimintasuunnitelmien laatiminen peruskoulufoorumin linjausten (10 kpl) toteuttamiseksi:

(1) selkeä arvoperusta peruskoulun kehittämisen lähtökohdaksi

(2) yhteisöllinen toimintakulttuuri

(3) opettajille tukea muutoksessa ja asiantuntijoiden yhteistyö

(4) yksilölliset oppimispolut

(5) vahva osaaminen perustana tulevaisuuden taidoille

(6) turvataan hyvinvointi

(7) hyvä johtaminen

(8) kehittäminen perustuu tutkimukseen

(9) oppimista tukeva arviointi vahvistaa yhdenvertaisuutta ja

(10) perusopetukselle riittävä resursointi eli miten kunnassa/koulutuksen järjestäjän piirissä aiotaan huolehtia näistä tulevaisuudessa

KOLMAS TAVOITE:

3. Yhteistoiminnallisen toimintakulttuurin muodostaminen koulujen ja koulutuksen järjestäjien kesken:

 • pk-fooruminen linjausten keskeisten käsitteiden ja tavoitteiden yhteinen avaaminen, täydennyskoulutus sekä vertaisoppimiseen, jakamiseen ja yhteistoiminnallisuuteen perustuvat yhteistyön muodot
 • koulujen toimintakulttuurien ja pedagogiikan kehittäminen yhteistyössä toisten koulujen kanssa
 • keskiössä on alueellinen, kunta-, koulu- ja luokkatason kehittäminen, kokeilu sekä mahdollisten innovaatioiden synty
 • lisätään rehtoreiden kykyä ja tukea johtaa toimintakulttuurin muutosta
 • rehtoreiden valmennus
 • hankkeessa tapahtuva yhteissuunnittelutyöskentely mallinnetaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

NELJÄS TAVOITE:

4. Kehittämisprosessien ohjaus ja tuki: asiantuntijuuden ja johtajuuden jakaminen, ohjaaminen ja tukeminen koulu- ja kuntarajat ylittäen

 • kunnallisten yhteys- ja ydinhenkilöiden kanssa muodostetaan verkosto, joka suunnittelee ja mallintaa asiantuntijuuden ja johtamisen jakamisen mallia ja tarvittavia tukiverkostoja
 • muodostetaan opettajien verkostoja, rehtoriverkostoja sekä sivistystoimenjohtajien kehittämisverkostoja, joiden tehtävänä on pohtia kehittämistyön ohjaamisen ja tuen ydinkohtia.

Peruskoulufoorumin kymmenen keskeistä ajatusta - asiantuntijoiden ja tutkijoiden linjauksia:

   1. Selkeä arvoperusta peruskoulun kehittämisen lähtökohtana
    • Peruskoulun arvoperustaa terävöitetään ja
    • tarkastellaan kokonaisuutta tulevaisuuteen katsoen.
   2. Yhteisöllinen toimintakulttuuri
    • Koulun yhteisöllistä toimintaa ja myönteistä ilmapiiriä tulee vahvistaa koulussa ja ympäröivässä yhteisössä.
    • Kaikilla oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen tekemiseen.
   3. Opettajille tukea muutoksessa ja asiantuntijoiden yhteistyö vahvaksi
    • Opettajia tulee tukea heidän työnsä sisällön ja roolin muuttuessa.
    • Opettajien ja koulun kehittämissuunnitelmat luovat edellytykset tavoitteelliselle ja systemaattiselle työyhteisön kehittämiselle.
    • Oppimista tukevaa eri asiantuntijoiden yhteistyötä vahvistetaan ja selkeytetään koulun ja kunnan tasolla.
   4. Yksilölliset oppimispolut
    • Yksilöllisyyden huomioiminen luo tasa-arvoa ja ehkäisee eriarvoistumista.
    • Peruskoulun tulee varmistaa kaikille oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet saavuttaa yhteiset tavoitteet.
    • Oppilaat voivat kehittää itseään ja omia vahvuuksiaan sekä saada tarvittaessa tukea.
    • Kaikki pidetään mukana.
   5. Vahva osaaminen perustana tulevaisuuden taidoille
    • Vahva perusosaaminen luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle sekä tulevaisuuden tietojen ja taitojen omaksumiselle. laadukas perusopetus turvaa perustaidot.
   6. Turvataan hyvinvointi
    • Koulun tulee tukea ja esitää oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.
    • Myönteinen ja kannustava vuorovaikutus luo perustan hyvinvoinnille ja koulutusmotivaatiolle.
    • Koulussa ei kiusata eikä syrjitä ketään.
    • Hyvinvointi on edellytys tulokselliselle tiedolliselle oppimiselle.
   7. Hyvä johtaminen
    • Hyvä osaamisen johtaminen ja johtamisosaaminen mahdollistavat oppivan kouluyhteisön kehittymisen ja laadukkaan opetuksen.
   8. Kehittäminen perustuu tutkimus- ja arviointitietoon
    • Koulun uudistamisen ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen tulee perustua tutkimustietoon.
    • Tämä vahvistaa opetuksen laatua.
    • Kokeilujen tulokset testataan tutkimuksen keinoin.
   9. Oppimista tukeva arviointi vahvistaa yhdenvertaisuutta
    • Oppilaiden yhdenvertaisuus tulee varmistaa monimuotoisella, eettisesti kestävällä ja yhteismitallisella arvioinnilla ja palautteella.
    • Osaamisen osoittamiseen tarjotaan monia erilaisia tapoja.
   10. Perusopetukselle riittävä resursointi
    • Kaikkien oppilaiden tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen turvataan takaamalla riittävät resurssit kaikille peruskouluille.
    • Erityisryhmien ja maahanmuuttajien lisätuen tarpeet huomioidaan.